Публикации

Основни данни
за
състоянието и динамиката на външната търговия на България през периода 2002-2007 г.

Основни показатели
2002
2003
2004
2005
2006
2007
БВП (млрд.лв.)
32.4
34.6
38.8
42.8
49.1
56.5
БВП (ръст в %)
4.5
5.0
6.6
6.2
6.1
6.2
Текуща сметка (млрд.лв)
-0.8
-1.9
-2.6
-5.1
-7.8
-12.5
Съотн. Текуща сметка/БВП (в %)
-2.4
-5.5
-6.6
-12
-15.7
-22.1
Износ на стоки (млрд.лв.), FOB
11.9
13
15.6
18.5
23.5
35.83
Внос на стоки (млрд.лв.), FOB
16.5
18.8
22.7
28.7
36.1
48.31

1. БВП
- 7341 лв. е брутният вътрешен продукт на глава от населението в България за 2007 г., като въпреки бързото развитие по този показател България остава на последните места в ЕС заедно с Румъния.
- Най-голям дял от БВП имат услугите (50,5%), индустрията (26,5%) и аграрният сектор със 17,9%.
- Двигателят на растежа на БВП е индустрията, която бележи скок с 14%. В сферата на услугите най-сериозно увеличение се наблюдава във финансовия сектор - 34,3% (сериозният ръст на банковите кредити). Хотелиерските и туристическите услуги нарастват с 11,8 на сто.
- Сериозен спад се отчита в аграрния сектор, където производителността е намаляла с близо 13%.

2. Износ 
- За периода 2002-2007 износът на стоки от България е нараснал 3 пъти;
- В структурата на износа (2006 г) най-голям е делът на металите (25,9%), горивата (13.3%) и текстила и облеклото (14,9%);
- Основните изменения в структурата на износа (2006 г.) са: нараства износът на метали и горива, но производството им е базирано изцяло на вносни суровини и също се отразява неблагоприятно на външнотърговското салдо
- намалява делът на износа на електроенергия;
- почти двойно намаляване на производството на облекла и трикотажни изделия “на ишлеме”;
- намалява относителния дял в износа на сектори като хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и химическата промишленост.

3. Внос
- За периода 2002-2007 вносът на стоки в България е нараснал 2,9 пъти;
- В структурата на вноса (2006 г) най-голям е делът на горивата (21,8%), машини и оборудване (13%);
- Според предназначението на внасяните в България стоки (2006 г.), най-голям е делът на потребителските стоки (23,4%) и горивата (21,8%), което допълнително увеличава дела на потребителските стоки във вноса на страната до около 42%.

http://www.mee.government.bg/trade/bilat.html